10 mins 4 People Yield
10 mins 2 People Yield
05 mins 4 People Yield
05 mins 2 People Yield
10 mins 2 People Yield
10 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
05 mins 2 People Yield
05 mins 4 People Yield

Masala Taak Appetizers

10 mins 1 People Yield

Kokum Sherbet Appetizers

10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield

Kairi Panna Appetizers

10 mins 4 People Yield

Jal jeera Appetizers

10 mins 2 People Yield
05 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
20 mins 3 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 2 People Yield
10 mins 2 People Yield
05 mins 2 People Yield
05 mins 2 People Yield