03 mins 4 People Yield
03 mins 2 People Yield
04 mins 4 People Yield
02 mins 2 People Yield
03 mins 2 People Yield
03 mins 4 People Yield
05 mins 4 People Yield
04 mins 2 People Yield
05 mins 2 People Yield
03 mins 4 People Yield

Masala Taak Appetizers

10 mins 1 People Yield

Kokum Sherbet Appetizers

10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield

Kairi Panna Appetizers

03 mins 4 People Yield

Jal jeera Appetizers

05 mins 2 People Yield
03 mins 4 People Yield
02 mins 4 People Yield
06 mins 3 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 4 People Yield
10 mins 2 People Yield
03 mins 2 People Yield
05 mins 4 People Yield
03 mins 2 People Yield
02 mins 2 People Yield